پذیرفته شدگان مرحله اول رشته تکنسین سلامت دهان

 

پذیرفته شدگان مرحله اول رشته های کاردانی نیمه متمرکز

 

پذیرفته شدگان مرحله اول رشته تحصیلی نیمه متمرکز فوریتهای پزشکی

1396