تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 97-96

1-انتخاب واحد ،حذف واضافه ،ثبت نمرات ،اعتراض به نمرات و... بصورت اینترنتی انجام پذیر است.

2-انتخاب واحد دانشجویان بصورت اینترنتی از11/6/96 لغایت 19/6/96 قابل انجام است.

راهنما ها و فرم ها :

1- مدارک لازم دستیاری

2- فرم مشخصات دستیاران

3- فرم گزینش دستیاران

4- فرمهای اخذ وثیقه