اعلان مهم

نوزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

نوزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور،شهریور امسال با محور های درج شده در پوستر برگزار می گردد.

مهلت ارسال خلاصه مقالات : 31 خرداد ماه

زمان : 13 تا 16 شهریور ماه 1397

وبسایت : arcims.umsha.ac.ir