• شماره جديد فصلنامه نانوفناوری دانشگاه منتشر شد

  files/site1/custom_tpl_files/img/bnanamag.jpg 5

 • ديدار با خانواده شهيد منصوربستانی

  files/site1/custom_tpl_files/img/bbostani.jpg 5

 • ديدار با خانواده شهيد ميردشتی

  files/site1/custom_tpl_files/img/bdashti.jpg 5

 • عيادت از بيماران

  files/site1/custom_tpl_files/img/bbimar.jpg 5

 • ايمن سازی رفتگران شهرداری زابل در برابر بيماری هپاتيت

  files/site1/custom_tpl_files/img/bimen.jpg 5

 • افتتاح داروخانه مدل در دانشکده داروسازي

  files/site1/custom_tpl_files/img/bdaroo.jpg 5

 • مسابقه نقاشی کودکان

  files/site1/custom_tpl_files/img/bn.jpg 5

 • ويزيت رايگان در روستای محمدآباد بولايي

  files/site1/custom_tpl_files/img/bv.jpg 5

 • همايش پياده روی خانوادگي

  files/site1/custom_tpl_files/img/bpi.jpg 5

 • نواخته شدن زنگ سلامت در دبيرستان دخترانه استعدادهای درخشان زابل

  files/site1/custom_tpl_files/img/bzang.jpg 5

 • ثبت نام در اعتکاف دانشجويي

  files/site1/custom_tpl_files/img/betekaf.jpg 5

 • اطلاعات تماس
 • 3دفتر رياست : 2222069
 • نمابر : 32225150
 • 3اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • 3روابط عمومی : 2254538
 • 3معاونت تحقيقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجويی :32254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مديريت
  و منابع : 32234699
 • نمابر : 32232023-054
 • معاونت آموزشی : 32254544
 • 3معاونت بهداشتی : 2222035
 • 3معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 32250991
 • اطلاعات تماس
 • بيمارستان اميرالمومنين(ع) : 32295117
 • بيمارستان امام خمينی (ره) : 32232014
 • 3بيمارستان سيدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :32221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :33224440
 • اطلاعات تماس
 • 3دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 32253537
 • دانشکده پيراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :32253527
 • 3دانشکده بهداشت :2253536