• قرارداد پزشک خانواده

  files/site1/home_zabol_new/img/be1.jpg 5

 • پاک سازی کوه خواجه

  files/site1/home_zabol_new/img/bpak.jpg 5

 • پشت صحنه مستند سال آخر

  files/site1/home_zabol_new/img/bsal.jpg 5

 • کارگاه آموزشی مديريت جلسات

  files/site1/home_zabol_new/img/bamozesh.jpg 5

 • جلسه شورای ورزش دانشگاه

  files/site1/home_zabol_new/img/bvarzesh.jpg 5

 • جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر

  files/site1/home_zabol_new/img/bmarouf.jpg 5

 • افتتاح طرح واکسيانسيون پنج گانه

  files/site1/home_zabol_new/img/bvaksan.jpg 5

 • جذب پزشک قرارداد طرح عنوان پزشک خانواده

  files/site1/home_zabol_new/img/bjazb.jpg 5

 • شورای صنفی دانشگاه

  files/site1/home_zabol_new/img/bsenfi.jpg 5

 • برگزاری کارگاه سل در معاونت بهداشتی با حضور خانم دکتر ناصحی رئيس اداره سل و جذام

  files/site1/home_zabol_new/img/bsel.jpg 5

 • اطلاعات تماس
 • دفتر رياست : 2222069
 • نمابر : 2225150
 • اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • روابط عمومی : 2254538
 • معاونت تحقيقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجويی :2254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مديريت
  و منابع : 2234699
 • نمابر : 2232023-0542
 • معاونت آموزشی : 2254544
 • معاونت بهداشتی : 2222035
 • معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 2250991
 • اطلاعات تماس
 • بيمارستان اميرالمومنين(ع) : 2295117
 • بيمارستان امام خمينی (ره) : 2232014
 • بيمارستان سيدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :2221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :3224440
 • اطلاعات تماس
 • دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 2253537
 • دانشکده پيراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :2253527
 • دانشکده بهداشت :2253536