کانون اخلاق حرفه ای دانشجویی

 

اسامی دانشجویان مورد نظر جهت تشکیل کانون اخلاق حرفه ای دانشکده بهداشت:

      1- احمد نارینی          مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - مهر94

      2- امیرمحمد زیبایی     علوم تغذیه- مهر93

      3- حسین علی آذرپیرا   بهداشت حرفه ای - بهمن 94

      4- فاطمه همت نشان    بهداشت محیط - بهمن93

      5-فاطمه کامل بلقور    بهداشت عمومی پیوسته - مهر95