شورای پژوهشی

  • آقای دکتر رضایی کهخا

  • آقای دکتر عباس زاده

  • آقای مهندس عارف نژاد

  •  سرکارخانم دکتر فهیمه خوشابی

  • سرکارخانم سمیه باقری