اعضاء هیئت علمی

 

دکتر محمدرضا رضایی کهخا

سمت: ریاست دانشکده بهداشت و مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصص شیمی تجزیه

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: M.r.rezaei.k@gmail.com

Curriculum Vitae

 

 مهندس غلامرضا ابراهیم زاده

دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: gebrahimzadeh@ymail.com

آدرس CV :cv

 

 مهندس فهیمه مقدم

سمت :عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:Nakhzari.f94@gmail.com

Curriculum Vitae

 

 مهندس علیرضا خمر

سمت: عضو هیات علمی-مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای

رتبه علمی: مربی

شماره تلفن: ۰۹۱۵۱۴۰۰۶۳۴

پست الکترونیک: Alireza.ohs@gmail.com

Curriculum Vitae

 

 مهندس سمیه رهدار

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک :rahdar95@zbmu.ac.ir

Curriculum Vitae

 

 مهندس سمیه سامانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست

پست الکترونیک:

آدرس cv :cv 

مهندس شهین احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: sh.ahmadi 398@gmail.com

آدرس cv

 

 

 

 

 

 

مهندس مریم قلع جهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک:

Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین شجاعی فرح آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک:

h.shojaee@zbmu.ac.ir 

آدرسcv