کمیته اخلاق اساتید دانشکده

 

اعضای کمیته  کانون اخلاق حرفه ای دانشکده بهداشت:

  • آقای دکتر محمد رضا رضایی کهخا
  • آقای مهندس علی میری
  • آقای مسعود عارف نژاد
  • خانم دکتر فهیمه خوشابی
  • خانم آزاده حیدری