درباره دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در حال حاضر دارای 7

معاونت ، )توسعه مدیریت و منابع ، بهداشتی درمان، آموزشی ، غذا و دارو، آموزشی،

تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش بهورزی،مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

مرکز بهداشت زابل، ( 4 شبکه بهداشت و درمان)زهک ،هامون،

، هیرمند، نیمروز.

 5 دانشکده : پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت

25 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد و دکترا

و تعداد 1655 نفر دانشجو می باشد.

از سال گذشته فعالیتهای دانشگاه در خصوص ایجاد گردشگری سلامت)هلث

توریسم( و امکان پذیرش و آموزش بهورز و دانشجو از کشور افغانستان در رشته

های مختلف علوم پزشکی و نیز درمان بیماران کشور افغانستان در بیمارستانهای

تابعه دانشگاه شروع و در حال حاضر مراحل اخذ مجوزهای مربوطه پیگیری

می شود.