روز جهانی پرستاری

تاریخ برگزاری : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناسبتها