روز جهانی فعالیت فیزیکی

تاریخ برگزاری:۱۷ فروردین ۱۳۹۶ مناسبتها