گالری تصاویر

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ۱
سالن اصلی سالن اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زابل