• معدوم سازی مواد غذايی غير قابل مصرف

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm.jpg 5

  • ويزيت رايگان در هفته بسيج

   files/site1/custom_tpl_files/img/bv.jpg 5

  • جلسه هيات رييسه

   files/site1/custom_tpl_files/img/bh.jpg 5

  • پنجمين سمپوزيوم فدراسيون جهانی انجمن های جراحان مغز و اعصاب

   files/site1/custom_tpl_files/img/betelaat.jpg 5

  • جلسه سند توسعه درمان

   files/site1/custom_tpl_files/img/bjt.jpg 5

  • آغاز برنامه تکميلی واکسيناسيون سرخک و سرخجه

   files/site1/custom_tpl_files/img/bsorkhak.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm10.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm9.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm8.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm7.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm6.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm5.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm4.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm3.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm2.jpg 5

  • حضور تيم واکنش سريع دانشگاه در بزرگترين مانور عملياتی غيرنظامی کشور

   files/site1/custom_tpl_files/img/bm1.jpg 5

 • اطلاعات تماس
 • 3دفتر رياست : 2222069
 • نمابر : 32225150
 • 3اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • 3روابط عمومی : 2254538
 • 3معاونت تحقيقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجويی :32254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مديريت
  و منابع : 32234699
 • نمابر : 32232023-054
 • معاونت آموزشی : 32254544
 • 3معاونت بهداشتی : 2222035
 • 3معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 32250991
 • اطلاعات تماس
 • بيمارستان اميرالمومنين(ع) : 32295117
 • بيمارستان امام خمينی (ره) : 32232014
 • 3بيمارستان سيدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :32221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :33224440
 • اطلاعات تماس
 • 3دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 32253537
 • دانشکده پيراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :32253527
 • 3دانشکده بهداشت :2253536