• آزمون استخدامی پيمانی دانشگاه جمعه 8 خرداد

  files/site1/custom_tpl_files/img/bes.jpg 5

 • مراسم روز جانباز

  files/site1/custom_tpl_files/img/bjan.jpg 5

 • جلسه هم انديشی اساتيد

  files/site1/custom_tpl_files/img/bhamandishi.jpg 5

 • طرح ضيافت انديشه

  files/site1/custom_tpl_files/img/bziyafat.jpg 5

 • برگزاری آزمون استخدامی علوم آزمايشگاهی مراکز بهداشتی درمانی منطقه سيستان

  files/site1/custom_tpl_files/img/bazm.jpg 5

 • افتتاح نمايشگاه پويش، بالندگی و جوانی جمعيت

  files/site1/custom_tpl_files/img/bjam.jpg 5

 • همايش بازخوانی عمليات فتح خرمشهر

  files/site1/custom_tpl_files/img/bkho.jpg 5

 • جلسه شورای ورزش دانشگاه

  files/site1/custom_tpl_files/img/bjal.jpg 5

 • مسابقات فوتسال دانشجويی به مناسبت هفته خوابگاه ها

  files/site1/custom_tpl_files/img/bfoot.jpg 5

 • جشن فارغ التحصيلی دانشجويان پرستاری و مامايی

  files/site1/custom_tpl_files/img/bjashn.jpg 5

 • مجمع خيرين سلامت شهرستان زابل

  files/site1/custom_tpl_files/img/bhesab.jpg 5

 • فراخوان موسسه ملی تحقيقات سلامت

  files/site1/custom_tpl_files/img/bke.jpg 5

 • دعوت به همکاری

  files/site1/custom_tpl_files/img/bes.jpg 5

 • اطلاعات تماس
 • 3دفتر رياست : 2222069
 • نمابر : 32225150
 • 3اداره آمار و فناوری اطلاعات : 2233088
 • 3روابط عمومی : 2254538
 • 3معاونت تحقيقات و فناوری :2230770
 • معاونت دانشجويی :32254741
 • اطلاعات تماس
 • معاونت توسعه مديريت
  و منابع : 32234699
 • نمابر : 32232023-054
 • معاونت آموزشی : 32254544
 • 3معاونت بهداشتی : 2222035
 • 3معاونت غذا و دارو : 2251790
 • معاونت درمان : 32250991
 • اطلاعات تماس
 • بيمارستان اميرالمومنين(ع) : 32295117
 • بيمارستان امام خمينی (ره) : 32232014
 • 3بيمارستان سيدالشهداء زهک : 3222614
 • مرکز بهداشت زابل :32221742
 • شبکه بهداشت و درمان زهک :33224440
 • اطلاعات تماس
 • 3دانشکده پرستاری :2223948
 • دانشکده پزشکی : 32253537
 • دانشکده پيراپزشکی :
 • دانشکده داروسازی :32253527
 • 3دانشکده بهداشت :2253536